Vacatiegelden zijn vergoedingen die bestuurders ontvangen voor de vervulling van hun functie. De vraag is of vacatiegelden belast zijn met btw. Dit is afhankelijk van de feiten.

 

Vacatiegelden zijn niet belast met btw indien:
1. sprake is van organen waarin de bestuurders met een aparte positie zitting nemen, en
2. sprake is van belangenbehartiging (voor de branche-, beroepsgenoten of achterban) dat geen rechtstreeks verband houdt of in het verlengde ligt van de normale ondernemersactiviteiten van de bestuurder of zijn werkgever.

 

Indien daarentegen een bestuurder zitting neemt in een commissie of een werkgroep en de bestuurder verricht in deze commissie of werkgroep werkzaamheden die hij normaal ook verricht in het kader van zijn onderneming of die werkzaamheden kunnen ook door andere ondernemers verricht worden, dan komt heffing van btw wel aan de orde.

 

Wat te doen?
Indien sprake is van ondernemerschap voor de btw dan moet de bestuurder, indien hij nog niet in het bezit is van een btw-nummer, zich registreren bij de Belastingdienst middels het formulier opgaaf startende onderneming. De bestuurder kan mogelijk gebruikmaken van de kleineondernemersregeling voor btw-doeleinden als de werkzaamheden worden uitgeoefend als natuurlijk persoon. Daarnaast kan de bestuurder die door de kleineondernemersregeling geen btw is verschuldigd over een kalenderjaar, ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Door de ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt de aangifteplicht en de factureringsplicht. Indien het verzoek tot ontheffing van administratieve verplichtingen wordt goedgekeurd door de Belastingdienst gaat de ontheffing in op de eerste dag van het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin het verzoek is gedaan.