Ook in 2020 verandert er weer het nodige voor de werkgever. Wat moet u écht weten? Hier vindt u de 10 belangrijkste wijzigingen in de wet- en regelgeving.

1. Wijziging werkkostenregeling 2020

Vanaf dit jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. De stijging van de vrije ruimte naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat een bedrijf maximaal € 2.000 aan extra ruimte krijgt.

Deze verruiming van de vrije ruimte is nadelig voor concerns. Voor het concern in zijn geheel wordt de vrije ruimte namelijk bepaald op 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en op 1,2% over het meerdere. U mag dus niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het concern.

2. Wet DBA: actievere handhaving

De voorgenomen plannen rondom de vervanger van de Wet DBA hebben in 2019 heel wat losgemaakt. Er is een internetconsultatie geweest waaruit zeer uiteenlopende reacties volgden, die overwegend erg negatief zijn. Een veelgehoorde klacht is vooral de vrees voor extra administratieve rompslomp.

De nieuwe wetgeving is uitgesteld. Daarom heeft de Belastingdienst aangekondigd ook de handhaving op de naleving van de Wet DBA in principe weer uit te stellen, tot 2021. Met ingang van 1 januari 2020 wordt echter wél actiever gehandhaafd bij kwaadwillende opdrachtgevers. Dit kan leiden tot correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen, eventueel met een boete.

3. Wet compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 krijgt u als werkgever compensatie voor de transitievergoeding die u moet betalen bij het ontslag van langdurig (twee jaar of langer) zieke werknemers. Tevens komt er compensatie voor een transitievergoeding als er aan het ontslag een langdurige ziekte vooraf is gegaan. De transitievergoeding moet namelijk ook in die gevallen worden betaald.

4. Geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners meer verlof krijgen bij de geboorte van een kind. Het gaat in totaal om vijf extra weken. Het totale geboorteverlof kan dan dus maximaal zes weken bedragen. Tijdens die vijf extra weken verlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV. Deze bedraagt 70% van het (maximum) dagloon. Als werkgever mag u deze uitkering aanvullen, maar dit hoeft niet.

5. Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Met de invoering van de WAB is de definitie van een oproepovereenkomst gewijzigd en worden nieuwe eisen gesteld aan de termijn waarbinnen een oproep moet worden gedaan. Een oproepkracht moet minstens vier dagen van tevoren, schriftelijk of elektronisch, worden opgeroepen voor de werkzaamheden. Gebeurt dit op een kortere termijn dan vier dagen, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. In een cao kan een kortere termijn worden afgesproken, maar wel ten minste 24 uur van tevoren.

Ook bent u als werkgever sinds 1 januari 2020 verplicht om na twaalf maanden de oproepkracht een vast aantal uren aan te bieden: het zogenaamde ‘vastklikmoment’. Deze uren moeten zijn gebaseerd op minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen twaalf maanden.

6. WWW-premie

De hoogte van de WW-premie is met ingang van 2020 afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Met deze maatregel wil het kabinet vaste arbeidscontracten stimuleren en aantrekkelijker maken voor werkgevers. De WW-premie is voor werknemers met een flexibel arbeidscontract 5%-punt hoger vastgesteld. De lage WW-premie bedraagt 2,94% en de hoge WW-premie bedraagt 7,94%.

7. Ketenregeling uitgebreid

De maximale duur van de ketenregeling, waarbinnen maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan, is uitgebreid van 24 naar 36 maanden. Hiervan mag alleen worden afgeweken bij uitzendovereenkomsten of wanneer dit is toegestaan op basis van de van toepassing zijnde cao.

8. Aanzegtermijn

Bij een contract van 6 maanden of langer blijft de aanzegtermijn gewoon van toepassing onder de WAB. U moet dan ook nog steeds minimaal één maand van tevoren schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet gaat verlengen én onder welke voorwaarden. Doet u dit niet of bent u te laat? Dan kan uw werknemer een vergoeding vragen die kan oplopen tot maximaal één bruto maandsalaris.

9. Transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ook wanneer u besluit om het contract in de proeftijd te beëindigen of een tijdelijk contract niet te verlengen. Voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, bedraagt de transitievergoeding een derde brutomaandsalaris. Voor elk overig gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd, wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

10. Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond

Ontslag via de kantonrechter is vanaf 1 januari 2020 ook mogelijk wanneer omstandigheden uit meerdere ter toetsing aan de kantonrechter voorbehouden ontslaggronden voldoende aanleiding daarvoor geven. Bij ontslag op basis van deze zogeheten cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Wilt u meer weten?

De wet- en regelgeving verandert regelmatig. Dit artikel is dan ook niet volledig. Wilt u meer weten of advies op maat? Neem gerust contact met ons op. Het team van Glissenaar staat voor u klaar!