Kredietwaardigheid in de branche neemt licht af

Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen zijn Nederlandse detaillisten relatief voorzichtig in hun verwachtingen voor 2019. Ze gaan nog wel uit van groei, maar die zal naar verwachting gematigd zijn in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

Financiële verwachtingen
De behoudende prognoses van de detaillisten komen voort uit de verdere groei van het onlinekanaal, de veranderende klantvraag en de toenemende concurrentie. De financiële gezondheid van bedrijven in de branche is gemiddeld licht achteruitgegaan.

Winst en omzet blijven achter bij het mkb
Ondernemers in de detailhandel gaan voor 2019 uit van een omzetstijging van gemiddeld 1,7%, ten opzichte van 10,6% voor het mkb als geheel. De winst zal naar verwachting met 2,1% toenemen. Dit cijfer blijft eveneens achter bij het mkb-gemiddelde (+9,3%).

Lagere personeelskosten
Opvallend is verder dat de personeelskosten in de detailhandel in 2019 naar verwachting met ruim 2% zullen dalen. Daarmee is de branche een uitzondering, want onder meer de krappe arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen zorgen in alle andere speerbranches juist voor een stijging van de kosten voor het aantrekken en behouden van vakkundig personeel. Een mogelijke verklaring voor de verwachte lagere prognose in de detailhandel is dat er wordt gekeken naar een betere afstemming van de personele bezetting op de piekmomenten en afschaffing van weekendtoeslagen.

Nadruk op efficiënter werken
Wat betreft kansen ligt de nadruk ook in 2019 op efficiënter werken: circa 54% van de detaillisten uit het SRA-onderzoek zet hier het sterkst op in. Dit past bij wat wordt gezien als de grootste bedreiging: een tekort aan personeel (genoemd door 30% van de respondenten). Slechts 18% van de retailers ziet grote mogelijkheden in samenwerken en netwerken. Toch wordt het steeds belangrijker om kennis te delen, schaalgrootte te creëren en gezamenlijk investeringen te doen. Branche-experts verwachten dat de kloof tussen bedrijven die hiervoor openstaan en retailers die niet innoveren nog groter zal worden.

Financiële positie gaat licht achteruit
De financiële positie van de detailhandel is iets zwakker geworden en het aantal faillissementen in de branche is gestegen. Uit analyse van SRA-BiZ blijkt dat het deel van de detaillisten dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van bijna 76% in 2016 naar 75,1% in 2017??. Hiermee blijft de detailhandel achter bij het mkb-gemiddelde.

Ondanks de relatief zwakke kredietwaardigheid zijn detaillisten van plan om in 2019 opnieuw relatief fors te investeren. In de branche rekenen ondernemers op een toename van de investeringen met bijna 7%, ongeveer gelijk aan de groeiprognose van het voorgaande jaar. Ook de behoefte aan externe financiering neemt toe, maar iets minder sterk (+6,3%).