Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Gaat u als werkgever een ontslagaanvraag doen? Hier leest u wat het UWV precies van u verwacht en hoe het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

De belangrijkste aanpassingen op een rij

Bij het herplaatsingsvereiste gaat het nu niet meer om de resultaatverplichting van u als werkgever, maar om wat onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van u kan worden gevraagd. Dit geldt voor beide Uitvoeringsregels Ontslag. Daarnaast is de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming niet meer geregeld in het Burgerlijk Wetboek, maar in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verder zijn bij de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen ook nog de volgende punten aangepast:

  • Kleine werkgevers komen eerder in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Bevindt u zich als werkgever in een slechte financiële situatie? Dan krijgt u meer ruimte om toch afscheid te nemen van een of meerdere werknemers en een (lagere) transitievergoeding te geven.
  • De bedrijfseconomische reden voor ontslag kan in twee gevallen getoetst worden bij een bedrijfsonderdeel van de onderneming, en niet bij het bedrijf als geheel. Dit is mogelijk als het ten goede komt aan een doelmatige bedrijfsvoering en als het bedrijfsonderdeel voldoende zelfstandigheid heeft.
  • Het begrip ‘uitwisselbare functies’ wordt met voorbeelden uitgebreider uitgelegd, zodat u het afspiegelingsbeginsel bij (collectief) ontslag beter kunt toepassen. Daarbij wordt gekeken wat de functie in de praktijk in het algemeen inhoudt. De functieomschrijving is hierbij het uitgangspunt. Verder spelen ook de omstandigheden waaronder de functie in de praktijk wordt ingevuld een rol. Het is niet relevant hoe een individuele werknemer zijn functie specifiek invult.
  • Is een functiegroep komen te vervallen en komen de taken van die functiegroep terug in een andere functie? Dan heeft u als werkgever herplaatsingsplicht. U moet de desbetreffende werknemers de nieuwe functie aanbieden. Dat moet u doen aan de werknemers die ‘geschikt’ zijn op basis van de omgekeerde ontslagvolgorde. Ook werknemers die niet ‘geschikt’, maar wel ‘geschikt te maken’ zijn door om- of bijscholing komen in aanmerking.

Wettelijke regels

De Uitvoeringsregels Ontslag zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via het UWV. Er zijn nu nieuwe versies vanwege wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en uitspraken van de Hoge Raad op rechtsvragen. Deze versies vervangen die van augustus 2018.

Wilt u meer weten?

U kunt de documenten vinden op de website van het UWV:

Vragen?

Bij vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!