Rubriek_bullit-ONVoor de werkgever

Er komt een overgangsregeling die er onder andere voor moet zorgen dat de transitievergoeding straks niet al te nadelig uitpakt voor met name werkgevers met veel seizoenwerkers of andere tijdelijke werknemers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt de praktijk tegemoet te komen met een beperking van het aantal mee te tellen arbeidsovereenkomsten, een ‘uitstelregeling’ in geval van een voortzettingsgarantie en een tegemoetkoming bij het alsnog aangaan van een vast contract.

Felle kritiek
Op 1 juli aanstaande vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Ook tijdelijke werknemers hebben hier recht op als na minimaal twee jaar hun arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding tellen arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van maximaal zes maanden mee. Daarmee kan de transitievergoeding al gauw flink oplopen.

Vanuit de praktijk is felle kritiek geuit omdat de transitievergoeding voor werkgevers met veel seizoenwerkers en andere tijdelijke werknemers hierdoor te nadelig uitpakt. Bovendien bestaat de vrees dat werkgevers tijdelijke werknemers mogelijk niet opnieuw zullen inhuren. Minister Asscher komt daarom alsnog met een overgangsregeling.

Opgebouwd arbeidsverleden
Door de overgangsregeling tellen voor het recht op en de hoogte van de transitievergoeding de vóór 1 juli 2012 geëindigde tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet mee wanneer deze arbeidsovereenkomsten elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn op grond van de cao). Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van maximaal zes maanden opvolgen, tellen wel mee.

Voortzettingsgarantie
Verder bent u als werkgever (nog) geen transitievergoeding verschuldigd als u de werknemer bij het einde van zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst de garantie biedt dat hij binnen een half jaar weer bij u aan de slag kan. Die garantie moet bestaan uit een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst.

Tegemoetkoming bij vast contract
Krijgt de werknemer binnen zes maanden na afloop van zijn tijdelijk contract van u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vóór, op of na 1 juli 2015, dan geldt nog de volgende tegemoetkoming: voorafgaande arbeidsovereenkomsten in de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 tellen voor het recht op een transitievergoeding alleen mee indien deze elkaar hebben opgevolgd met een onderbreking van maximaal drie maanden.