Als het aan het kabinet ligt, eindigt met ingang van 1 januari 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer. De afschaffing van het eigenbeheerpensioen is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017. Aan u straks de keuze: afkopen van het pensioen met een belastingkorting, omzetten in een spaarverplichting, of niets doen.

 

Drie mogelijkheden
Met ingang van 2017 eindigt voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga) de mogelijkheid van een pensioenopbouw in eigen beheer, tenzij de Tweede en Eerste Kamer niet instemmen met dit plan van het kabinet. De kans daarop is echter klein. Omdat de pensioenopbouw in eigen beheer stopt, staat u voor een belangrijke keuze. U heeft namelijk drie mogelijkheden:

  1. Afkopen met een belastingkorting
  2. Omzetten naar een oudedagsverplichting
  3. In stand houden pensioen in eigen beheer

 

Let op! Omdat pensioenopbouw in eigen beheer stopt, kunt u vanaf 1 januari 2017 alleen nog extern (bijvoorbeeld bij een verzekeraar) nieuwe pensioenrechten opbouwen.

 

Afkopen met een belastingkorting
U kunt het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen. Daarbij wordt de pensioenaanspraak zonder fiscale gevolgen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak kan vervolgens fiscaal vriendelijk met een belastingkorting worden afgekocht. Deze korting geldt slechts gedurende drie jaar en wordt maximaal verleend over de fiscale (balans)waarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015. Over de waardestijgingen na die datum wordt geen korting verleend.

 

In 2017 geldt een belastingkorting van 34,5%. Er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde op 31 december 2015. De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Verder bent u geen revisierente verschuldigd.    

 

Omzetten naar een oudedagsverplichting
Een andere mogelijkheid is uw opgebouwde pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting. Ook dan vindt eerst zonder fiscale gevolgen de afstempeling van de pensioenaanspraak plaats naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak wordt vervolgens omgezet in een spaarverplichting voor de oude dag. Deze omzetting kan tot uiterlijk 31 december 2019.

 

Bij deze mogelijkheid houdt u het geld en uw aanspraak voor de oude dag binnen de bv. Na omzetting in de oudedagsverplichting is geen verdere opbouw meer mogelijk. Wel mag het oudedagspotje tot pensioendatum worden opgerent tegen de marktrente. Bij het bereiken van de pensioendatum ontvangt u vanuit de bv gedurende twintig jaar oudedagsuitkeringen. Belastingheffing vindt pas plaats in die uitkeringsfase.

 

Tip: U kunt op elk gewenst moment besluiten de oudedagsverplichting te gebruiken voor een externe (bancaire) lijfrente. U mag de oudedagsverplichting ook alsnog afkopen. Doet u dit in 2017, 2018 of 2019 dan kunt u profiteren van de belastingkorting. Na 2019 bent u bij afkoop over de volledige oudedagsverplichting loonbelasting en revisierente verschuldigd.

 

In stand houden pensioen in eigen beheer
U kunt er tot slot ook voor kiezen om niets te doen. In dat geval blijven de huidige regels gelden voor de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Uw pensioen in eigen beheer wordt zogezegd ‘bevroren’. Eventuele verschillen tussen de commerciële en fiscale waarde blijven bestaan, evenals de bijbehorende knelpunten en de met uw bv gemaakte afspraken. Er kan vanaf 1 januari 2017 geen verdere opbouw aan het eigenbeheerpensioen meer plaatsvinden.

 

Advies inwinnen
Tot slot: laat u goed adviseren over uw mogelijkheden. Afkoop kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn, maar niet altijd. Ook aan de omzetting naar een oudedagsverplichting of aan het ongewijzigd laten van het reeds opgebouwde pensioenkapitaal zitten voor- en nadelen. Belangrijk is ook de positie en instemming van uw partner ingeval van afkoop of omzetting.