De ‘fiscaalvriendelijke’ afkoopvariant als mogelijke oplossing voor de huidige knelpunten met het pensioen in eigen beheer, wordt ruimer dan eerst was voorgesteld. De korting gaat omhoog en naast een afkoopfaciliteit krijgen dga’s een alternatief in de vorm van een spaarvariant bij uitfasering.

 

Knelpunten
Het pensioen in eigen beheer kent de nodige knelpunten die met name worden veroorzaakt door het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de in eigen beheer gehouden pensioenaanspraak. In december 2015 opperde staatssecretaris Wiebes van Financiën twee oplossingsrichtingen voor de problemen met het eigenbeheerpensioen. Een mogelijke optie is het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De tweede optie is het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer.

 

Uitfaseren met afkoop
Bij uitfaseren van het eigenbeheerpensioen eindigt de mogelijkheid van het in de bv opbouwen van een oudedagsvoorziening. Het reeds opgebouwde pensioen wordt zonder afrekenen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Vervolgens kan de pensioenverplichting ‘fiscaalvriendelijk’ worden afgekocht tegen deze fiscale waarde. Daarvoor komt een eenmalige afkoopfaciliteit.

 

Afkoopkorting
Aanvankelijk was hiervoor een 80%-regeling voorgesteld. Dat wil zeggen dat u als dga dan mag afrekenen (er is loonheffing verschuldigd) over 80% van de fiscale waarde (afkoopsom) van het opgebouwde pensioen in eigen beheer. Verder bent u geen revisierente verschuldigd. De staatssecretaris wil deze afkoopkorting verhogen zodat de loonheffing niet is verschuldigd over 80% van de fiscale balanswaarde, maar over 70% van deze waarde.

 

Spaarvariant bij uitfasering
Voor de dga die niet wil of kan afkopen, biedt de staatssecretaris nog een alternatief: de spaarvariant bij uitfasering. Ook hier geldt dat de pensioenverplichting eerst wordt afgestempeld van de commerciële waarde naar de fiscale balanswaarde. Vervolgens kan deze waarde zonder loonheffing en vennootschapsbelasting worden omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Na omzetting is er geen verdere opbouw mogelijk. Belastingheffing over de oudedagsspaarverplichting vindt pas plaats in de uitkeringsfase. Op het moment dat de dga de pensioengerechtigde leeftijd bereikt kan het gespaarde bedrag in de vorm van gelijkmatige uitkeringen gedurende een periode van 20 jaar belast worden uitgekeerd.

 

Hoe nu verder?
Op woensdag 23 maart staat een algemeen overleg in de Tweede Kamer gepland over de twee oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. Wellicht wordt dan gekozen voor hetzij OSEB, hetzij uitfaseren van het eigenbeheerpensioen. Daarna volgt zo snel mogelijk een wetsvoorstel waarin de uiteindelijke oplossingsrichting is uitgewerkt. Als alles meezit kan dit wetsvoorstel nog in werking treden op 1 januari 2017.