Voor de werkgever en werknemerRubriek_bullit-WGWN

Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van uw eigen woning vastgesteld. Als u bezwaar heeft tegen de hoogte van deze WOZ-waarde, moet u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Bent u te laat, dan kunt u mogelijk een herkansing krijgen.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde wordt gebruikt bij het vaststellen van onder meer de onroerendezaakbelasting, gemeentelijke heffingen, het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de waardering van de woning bij schenking en overlijden voor de schenk- en erfbelasting.

U heeft dus belang bij een juiste vaststelling van deze waarde. Bent u het niet eens met de waarde, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar maken.

Medebelanghebbende beschikking
Bent u te laat om bezwaar te maken, dan kunt u niet meer in bezwaar of beroep. Een medebelanghebbende kan echter wel een zogenaamde medebelanghebbende beschikking aanvragen en daartegen vervolgens tijdig bezwaar maken.

Tip: Hiermee creëert de medebelanghebbende ook voor u een herkansing. Als de WOZ-beschikking voor de medebelanghebbende immers verlaagd wordt, geldt deze lagere WOZ-waarde ook voor u!

Wie is medebelanghebbende?
De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat als medebelanghebbende wordt aangemerkt iedereen die met betrekking tot de heffing van belasting belang heeft bij de WOZ-waarde. Van zo’n belang is sprake als de WOZ-waarde van invloed is op van de medebelanghebbende te heffen belasting. Hierbij maakt het niet uit dat de medebelanghebbende op de hoogte was of had kunnen zijn van een ten aanzien van een andere belanghebbende afgegeven WOZ-beschikking.

Mede-eigenaar en echtgenoot
Als medebelanghebbende kan daarom in ieder geval de mede-eigenaar worden aangemerkt. Dit kan bijvoorbeeld uw partner of echtgenoot zijn.