Op Prinsjesdag zijn ook de belastingplannen van het kabinet weer bekend gemaakt. Bij deze belastingplannen steunt het kabinet op drie pijlers, te weten: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel waar mogelijk en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels.

 

Wij geven u hier een opsomming van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2017.

 

Inkomstenbelasting

 • 52%-tarief eerder bereikt
 • Wijzigingen heffingskortingen
 • Aftrek monumentpanden vervalt vanaf 2017
 • Aftrek scholingsuitgaven vervalt vanaf 2018
 • Toerekening vruchtgebruik krachtens erfrecht wettelijk geregeld
 • Rentemiddeling wettelijk geregeld
 • Definitie woning in aanbouw wettelijk uitgebreid
 • Vervallen tijdsvoorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
 • Geen verlies vrijstelling bij afkoop kapitaalverzekering eigen woning na goedkoper wonen
 • Wijziging toerekening schulden bij vruchtgebruik krachtens erfrecht
 • Heffingsvrij vermogen in box 3 voor (niet-kwalificerende) buitenlands belastingplichtigen
 • Box2-beleggen VBI wordt minder aantrekkelijk
 • Beloning buitenlandsbelastingplichtig bestuurder en commissaris in Nederland belast
 • Beperking reikwijdte toerekeningsstop APV

 

Vennootschapsbelasting

 • Uitfasering pensioen in eigen beheer
 • Introductie nexusbenadering en toegangscriteria in de innovatiebox
 • Renteaftrekbeperking overnameholding aangescherpt
 • Afbouw vennootschapsbelasting vanaf 2018 tot 2021
 • Langere termijn voor opteren belastingplicht vennootschapsbelasting

 

Omzetbelasting

 • Teruggaaf btw oninbare vorderingen wordt eenvoudiger
 • Geen keuzemogelijkheid invulling begrip bouwterrein meer
 • Wijziging vrijstelling btw watersportorganisaties

 

Loonbelasting

 • Uitfasering pensioen in eigen beheer
 • Gebruikelijk loonregeling innovatieve startups versoepeld
 • Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen
 • Afschaffing jaarloonuitvraag
 • Verlegging inhoudingsplicht buitenlands concernonderdeel uitgebreid
 • Eindheffingsloon uitgesloten van loonbegrip S&O-afdrachtvermindering

 

Erf- en schenkbelasting

 • Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling
 • Termijn opleggen aanslag schenkbelasting eigen woning van drie naar vijf jaar

 

Overige belastingen- en toeslagen

 • Herziening voorschot en vaststelling toeslag binnen vijf jaar
 • Informatie-uitwisseling Belastingdienst/toeslagen aan andere bestuursorganen
 • Teruggaafregeling dividendbelasting voor niet-ingezetenen
 • Invordering belastingen en toeslagen onder één regime vanaf 2019
 • Ruimere betalingsregelingen belastingschulden vanaf 2019
 • Geschil in invordering vanaf 2019 naar de fiscale rechter
 • Tijdelijk verlaagd tarief energiebelasting openbare laadpalen
 • Maatregelen accijnzen