Branche zet vanwege personeelstekort en werkdruk in op efficiënter werken

Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen.
Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

Financiële verwachtingen
Daarnaast heeft de branche haar financiële positie opnieuw versterkt. Punten van aandacht zijn het tekort aan vakkundig personeel en de werkdruk in vooral de eerste lijn. De branche ziet in het verlengde daarvan mogelijkheden in efficiënter werken.

Bovengemiddelde groei
Zorgondernemingen rekenen voor 2019 op een omzetgroei van gemiddeld 13%, ten opzichte van 10,6% voor het totale mkb. De winstontwikkeling is naar verwachting nog sterker: +13,6%, versus +9,3% voor het mkb.

Duurzame inzetbaarheid
Het gaat weer goed met de werkgelegenheid in de zorg. Daarmee lopen ook de personeelstekorten en de lonen op. Personeelskosten zijn met afstand de grootste kostenpost in de branche. Voor 2019 verwachten zorgondernemers een verdere stijging van deze lasten met bijna 6%, ten opzichte van +5% voor het mkb. Branche-experts vrezen voor nog verder oplopende kosten door ziekte of overspannenheid als gevolg van de hoge werkdruk. Om het risico op ziekteverzuim te verkleinen wordt aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van personeel in de zorg steeds belangrijker.

Tekorten aan personeel nemen toe
Zorgondernemers zien, mede op basis van de krapte op de arbeidsmarkt, voor 2019 mogelijkheden in efficiënter werken (genoemd door bijna 37% van de respondenten in het SRA-onderzoek), bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe technologische hulpmiddelen zoals E-health. De belangrijkste bedreiging is het tekort aan gekwalificeerd personeel. Naast de huidige krappe arbeidsmarkt zal ook het effect van de vergrijzing onder het zorgpersoneel merkbaar worden, terwijl de vraag naar zorg blijft toenemen. De verwachting is daarom dat de tekorten nog groter worden. Gezien de grotere focus op preventie zullen er bovendien andere competenties nodig zijn.

Financiële positie opnieuw verbeterd
Gemiddeld hebben zorginstellingen hun financiële positie weten te verbeteren. De analyse van SRA-BiZ laat zien dat het percentage zorgondernemers dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen licht is toegenomen van 89% in 2016 naar 89,7% in 2017. Dit is ruim boven het mkb-gemiddelde van 80,1%.

Zorgondernemers verwachten voor 2019 een stijging van de investeringen van ruim 3%. Hiermee blijft de branche opnieuw achter bij de verwachtingen voor het mkb: +5,5%.