Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen is per 1 juli 2015 op een aantal punten gewijzigd. Deze wijziging ziet ook op de dagloongarantieregeling. De bedoeling van deze regeling is dat werkhervatting tegen een lager loon, waaruit later een nieuw uitkeringsrecht ontstaat, niet leidt tot een lagere uitkering. Om voor de dagloongarantieregeling in aanmerking te komen is het niet langer nodig eerst werkloos te worden.

De voorwaarden voor toepassing van deze garantieregeling bij van-werk-naar-werk situaties zijn de volgende:

  • de eerdere dienstbetrekking moet minimaal één jaar hebben geduurd;
  • aansluitend op de beëindiging van de eerdere dienstbetrekking is/zijn één of meerdere dienstbetrekkingen aangegaan waardoor er geen WW-recht is ontstaan;
  • de latere dienstbetrekking waaruit de werknemer werkloos is geworden moet zijn geëindigd binnen 54 weken na het einde van de eerdere dienstbetrekking.

Ook de garantiedagloonregeling bij van WW-naar-werk is gewijzigd:

  • de eerdere baan op basis waarvan het garantiedagloon zou gelden moet minimaal één jaar hebben geduurd;
  • uit deze baan moet recht zijn geweest op een WW-uitkering;
  • de WW-uitkering moet zijn geëindigd als gevolg van het feit dat het loon in de nieuwe dienstbetrekking meer bedraagt dan 87,5% van het maandloon van de WW-uitkering;
  • het eerdere recht herleeft niet;
  • het nieuwe recht moet zijn ontstaan binnen 12 maanden na de eerste WW-dag van het beëindigde recht.