1. Subsidie energieadviseur weer aan te vragen

Ondernemers kunnen weer subsidie aanvragen voor adviezen op het gebied van energiebesparing: de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Een advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een mogelijke investering in LED-verlichting of zonnepanelen. Deze subsidie is alleen beschikbaar voor het mkb.

Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat en voor hulp bij het uitvoeren van het advies. De SVM is niet bedoeld voor de investeringen zelf. Daarvoor zijn vaak andere regelingen beschikbaar, zoals de energie-investeringsaftrek.

Het subsidiebedrag voor het SVM-advies bedraagt 80% van de advieskosten met een minimaal bedrag van € 400 en een maximaal bedrag van € 750. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen bedraagt € 2.500.

Deze subsidie kent tal van voorwaarden. Zo moet u een of meer bedrijfspanden bezitten of huren (of een ruimte hierin). U mag verder niet onder de wettelijke besparingsplicht vallen. Een aantal voorwaarden zijn dit jaar verscherpt. Zo moet de energieadviseur tenminste twee jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. Alle voorwaarden kunt u teruglezen op rvo.nl.

U kunt de subsidie online aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Dit kan tot 30 september 2023 17.00 uur. U heeft eHerkenning nodig op minstens niveau eH2+.


2. Europese Commissie keurt TEK-regeling goed

De Europese Commissie heeft de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) goedgekeurd. Dit betekent dat de regeling volgens de geldende voorwaarden kan worden uitgevoerd. De TEK-regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022.

De TEK-regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten voor mkb-bedrijven die relatief veel energie verbruiken. Dit betekent dat bedrijven voor de TEK-regeling tenminste 7% van de omzet aan energiekosten kwijt moeten zijn, de zogenaamde energie-intensiteitseis. Er gelden nog meer voorwaarden voor de TEK-regeling.

Heeft u recht op de TEK? Dan ontvangt u in eerste instantie een voorschot op uw subsidie van 35%. Er wordt gewerkt met een minimumprijs van € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kWh elektra en met een maximumprijs van € 3,19 respectievelijk € 0,95. De TEK vergoedt maximaal 50% van het verschil en bedraagt maximaal € 160.000. Op de site van rvo.nl vindt u diverse rekenvoorbeelden.

De TEK kan tot 2 oktober 2023 17.00 uur worden aangevraagd voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Aanvragen kan via rvo.nl.


3. BMKB-regeling met vier jaar verlengd

De Borgstellingsregeling voor mkb-kredieten, de BMKB-regeling, wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027. Dit geldt ook voor de BMKB-Groenregeling. Dit heeft het kabinet bekendgemaakt, na evaluatie van de regeling.

Vooral voor ondernemers met onvoldoende onderpand, kan de BMKB-regeling uitkomst bieden. Via de BMKB-regeling stelt de overheid zich garant voor een deel van een bij een financier afgesloten lening.
De regeling is alleen toegankelijk voor bedrijven met niet meer dan 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Sinds november 2022 bestaat er ook een aparte BMKB-regeling, de BMKB-Groen, die bedoeld is voor verduurzamingsinvesteringen. Het is een variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers. De BMKB-Groenregeling is toepasbaar op bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de Energielijst, op overige middelen verbonden aan energie-investeringen en op de aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste energie-label C. Ook deze regeling wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027.

Behalve een verlenging van de BMKB-regelingen gaat een onafhankelijk expert advies uitbrengen of het mogelijk is de provisie, die bij een dergelijke financiering komt kijken, te verlagen. Financiers zijn bij het afsluiten van een BMKB-krediet nu namelijk nog een provisie verschuldigd aan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemen) die kan oplopen tot 8,35%.


4. Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

Per april 2023 zijn de uitvoeringsregels van het UWV voor de ontslagprocedure, ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd.

Wanneer u uw werknemer wenst te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen volgens de regels van het UWV. Hiervoor heeft het UWV uitvoeringsregels opgesteld om naar werkgevers, werknemers en rechtshulpverleners transparant te zijn over hoe het UWV de regels in de praktijk toepast.

De uitvoeringsregels zijn opgenomen in drie documenten. In deze drie afzonderlijke documenten vindt u op de eerste pagina’s volgend op de inhoudsopgave een samenvatting van alle wijzigingen.

  1. Uitvoeringsregels Ontslagprocedure
    De ministeriële Regeling UWV ontslagprocedure bevat procedurele regels over bijvoorbeeld termijnen voor aanvraag en verweer, het raadplegen van de ontslagadviescommissie en het verlenen van uitstel.
  2. Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen
    De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen bevatten een overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast bevatten ze een toelichting over hoe het UWV deze regels toepast en welke informatie u als werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen.
  3. Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
    De UWV Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid bevatten ook een overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag en een uitgebreide toelichting; in dit geval betreffende ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

5. Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd naar € 1.995,00 bruto per maand. Per week wordt het € 460,40 en per dag € 92,08. Een uniform wettelijk minimumuurloon is er nog niet, maar wordt verwacht per 1 januari 2024.

Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 3,13 % op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer parttime, dan geldt logischerwijs ook een lager minimumloon. Dat is afhankelijk van wat uw organisatie als fulltime werkweek hanteert:

Leeftijd  % Per maand (€) Per week (€) Per dag (€)
21 jaar en ouder  100 1.995,00 460,40 92,08
20 jaar   80 1.596,00 368,30 73,66
19 jaar   60 1.197,00 276,25 55,25
18 jaar   50 997,50 230,20 46,04
17 jaar   39,5 788,05 181,85 36,37
16 jaar   34,5 688,30 158,85 31,77
15 jaar   30 598,50 138,10 27,62

Het afgeleide bruto minimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband is naar boven afgerond, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon:

Leeftijd 36 uur per week (€) 38 uur per week (€) 40 uur per week (€)
21 jaar en ouder 12,79 12,12 11,51
20 jaar  10,24 9,70 9,21
19 jaar  7,68 7,27 6,91
18 jaar  6,40 6,06 5,76
17 jaar  5,06 4,79 4,55
16 jaar  4,42 4,19 3,98
15 jaar  3,84 3,64 3,46

 

Een uniform wettelijk minimumuurloon is er momenteel nog niet. Dit zal veranderen wanneer het initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon in werking treedt. Met de invoering van een wettelijk minimumuurloon is het minimumloon per uur voor iedere werknemer hetzelfde, ongeacht de normale arbeidsduur. Deze wet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2024 in werking. Het minimummaandloon wordt daarbij omgerekend naar een uurloon op basis van een normale arbeidsduur van 36 uur per week.

 

Voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar, die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages:

Leeftijd  % Per maand (€) Per week (€) Per dag (€)
20 jaar   61,50 1.226,95 238,15 56,63
19 jaar   52,50 1.047,50 241,70 48,34
18 jaar   45,50 907,75 209,50 41,90

Het brutominimumloon per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband:

Leeftijd 36 uur per week (€) 38 uur per week (€) 40 uur per week (€)
20 jaar  7,87 7,46 7,08
19 jaar  6,72 6,37 6,05
18 jaar  5,82 5,52 5,24