Verlies door corona? Maak gebruik van de coronareserve

Heeft u een bv en verwacht u dit jaar verlies te lijden vanwege de coronacrisis, dan kunt u dit verlies met voorrang verrekenen via de zogenaamde coronareserve. U krijgt dan dit jaar al de belasting over dit verlies terug.

Verliesverrekening
Normaal gesproken kunt u als bv een verlies verrekenen met de winst van het voorgaande jaar en met die van de komende zes jaren. Dit zou betekenen dat u het verlies van 2020 pas na dit jaar zou kunnen verrekenen met de winst van 2019.

Coronareserve
Via een nieuwe fiscale faciliteit mag u nu in de (voorlopige) aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verwachte verlies in 2020 al aftrekken als fiscale coronareserve. Daardoor profiteert u eerder van het belastingvoordeel.

Let op!
De coronareserve kan niet hoger zijn dan het dit jaar te verwachten verlies. Ook mag de winst uit 2019 door de coronareserve niet negatief worden.

Aangifte al ingediend?
Heeft u de aangifte vennootschapsbelasting van uw bv al ingediend, dan kunt u deze herzien en de coronareserve alsnog hierin opnemen.


Transitievergoeding: wat zijn de regels?

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

Recht op transitievergoeding
Wanneer moet een werkgever een transitievergoeding betalen? Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben werknemers vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding. Dat geldt ook voor tijdelijke contracten die niet worden voortgezet. De hoogte van de vergoeding is 1/3 maand per gewerkt jaar. De formule voor de transitievergoeding van iemand die geen volledig jaar heeft gewerkt, is: (bruto salaris/loon per maand) x ((1/3 loon per maand) /12).

Rekenvoorbeelden
Stel iemand is 10 jaar in dienst met een bruto maandsalaris van € 3.240 inclusief 8% vakantiebijslag. De transitievergoeding bedraagt dan 10 x 1/3 maandsalaris x € 3.240 = € 10.800.

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft een brutomaandloon van € 3.000 all-in afgesproken. De werknemer wordt na twee weken in de proeftijd ontslagen. Het bruto loon van de werknemer gedurende de hele proeftijd bedroeg € 1.500 (inclusief vakantiegeld). Het loon per maand van de werknemer bedroeg dan: € 1.500. De hoogte van de transitievergoeding is: (1500/1500) x ((1/3 x 1500)/12) = 1 x (500 /12) = € 41,67.

Tip!
De transitievergoeding kan berekend worden via de overheidstool www.rekenhulptransitievergoeding.nl.

Ontslag bij meer dan 20 werknemers en NOW 2.0
Bij een ontslag van 20 of meer werknemers binnen een periode van drie maanden binnen het hetzelfde werkgebied van het UWV is de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing. Dan is overleg met vakbonden of een andere personeelsvertegenwoordiging verplicht, wat vaak leidt tot een sociaal plan. Voor bedrijven die de NOW 2.0 aanvragen, geldt nog een extra voorwaarde op straffe van een ontslagboete van 5%. Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten namelijk een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Komen ze er onderling niet uit, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting op de NOW 2.0 van 5% op het totale subsidiebedrag.

Let op!
Het is overigens altijd van belang de toepasselijke cao te raadplegen, omdat daar geregeld kan zijn dat er al een verplichting tot het voeren van overleg bestaat op het moment dat er minder dan 20 werknemers hun arbeidsplaats dreigen te verliezen.

Sociaal plan aangemerkt als cao
Een sociaal plan dat is afgesproken tussen een werkgever en één of meerdere vakbond(en) kan, door deze aan te melden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, worden aangemerkt als een cao. Als een sociaal plan wordt aangemerkt als een cao, mag bij ontslag om bedrijfseconomische redenen onder strikte voorwaarden worden afgeweken van de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding mits er in de cao een andere voorziening geregeld is.

Eigen inbreng
Cao-partijen kunnen zelf bepalen wat de inhoud en omvang van de cao-voorziening zal zijn. Bij voorzieningen om werkloosheid te beperken valt te denken aan de inzet van outplacement en scholingsfaciliteiten. Het doel hiervan is duurzame wederinschakeling in betaalde arbeid. Het kan ook gaan om een redelijke financiële vergoeding, die lager kan zijn dan de transitievergoeding. Ook is het mogelijk een combinatie van cao-voorzieningen af te spreken. Cao-partijen spreken daarbij zelf af wat redelijk is. Dit geldt voor alle cao’s die zijn afgesloten op of na 1 januari 2020.


Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting

Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020.

Voor welke belastingen is uitstel mogelijk?
Uitstel is mogelijk voor de vijf volgende algemene belastingsoorten: loonbelasting, btw, inkomstenbelasting, Zvw-premie en vennootschapsbelasting.

Hiernaast kunnen ondernemers online of in dezelfde brief, waarin u uitstel aanvraagt voor bovengenoemde belastingen, apart aangeven ook uitstel van betaling aan te vragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Hoe vraagt u uitstel aan?
U kunt online of schriftelijk uitstel van betaling aanvragen voor bovengenoemde belastingen. U krijgt dan automatisch uitstel voor drie maanden.

In één keer aanvragen
U kunt voor de eerstgenoemde algemene vijf belastingen in één keer uitstel aanvragen. U hoeft dus niet te wachten totdat u alle vijf de aanslagen heeft gehad. Voor de overige belastingen geeft u in het online formulier of in uw brief apart aan of u uitstel wilt. Uw uitstel van drie maanden geldt voor alle belastingen na ontvangst van uw aanvraag. Dit geldt ook voor alle nieuwe aanslagen voor de belastingen waarvoor u uitstel hebt aangevraagd en die u binnen deze termijn van drie maanden ontvangt. Krijgt u aanslagen voor belastingen waarvoor u nog geen uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan kunt u hiervoor alsnog apart uitstel aanvragen. Ook dit kan online.

Boetes en rente
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen in deze periode, hoeven niet te worden voldaan. Daarnaast zijn de belasting- en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Let op!
Na het uitstel van drie maanden moet u alle belastingen ineens betalen. Lukt dit niet, dan kunt u langer uitstel aanvragen.

Langer uitstel?
Langer uitstel kunt u tot nu toe alleen schriftelijk aanvragen. Een voorwaarde is dat uw problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis worden veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat u maar beperkt geopend mag zijn. U dient dit in uw verzoek tot uitstel aan te geven. Is uw belastingschuld groter dan € 20.000, dan is een verklaring nodig van een derde-deskundige.

Derde-deskundige
Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur, maar kan ook uw brancheorganisatie of een andere deskundige zijn. Deze mag niet bij u in dienst zijn en moet aangeven dat er betalingsproblemen zijn die hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Ook moet de derde-deskundige een liquiditeitsprognose met de verklaring indienen en aangeven op basis van welke gegevens deze is opgesteld.

Let op!
Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen over 2020 geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Betalingsregeling
Vraagt u langer dan drie maanden uitstel? Dan wordt u bij het aflopen van het uitstel een passende betalingsregeling geboden. Het is nog niet duidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.


Subsidie voor elektrische auto definitief

De subsidie voor particulieren die een volledig elektrische auto kopen is definitief en gaat gelden voor elektrische auto’s die vanaf 4 juni 2020 zijn gekocht of geleased. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor occasions.

Catalogusprijs
Voor de subsidie geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de catalogusprijs van de auto tussen de € 12.000 en € 45.000 liggen en moet de actieradius minstens 120 kilometer zijn.

Alleen particulieren
De subsidie is alleen bestemd voor particulieren, wat betekent dat de auto niet tot het ondernemingsvermogen mag behoren. Ondernemers kunnen de subsidie dus alleen krijgen als ze de auto in privé aanschaffen.

Erkende bedrijven
Ook kunt u de tegemoetkoming alleen verkrijgen indien de elektrische auto bij een erkend bedrijf wordt aangeschaft. Dit om fraude bij handel tussen particulieren te voorkomen.

Eén eigenaar
Voorwaarde is tevens dat de auto enkele jaren bij één Nederlandse eigenaar blijft. Als de auto binnen drie jaar weer verkocht wordt, moet een deel van de subsidie worden terugbetaald. Wie een auto leaset, krijgt de subsidie maandelijks uitbetaald. Bij beëindiging van het leasecontract binnen vier jaar, stopt ook de subsidie.

Aanvragen
De subsidie kan vanaf 1 juli 2020 met terugwerkende kracht tot 4 juni 2020 online worden aangevraagd bij RVO.nl. Dit kan pas nadat u de koop- of leaseovereenkomst heeft gesloten.

Tip!
Op RVO.nl staat een lijst met elektrische auto’s die aan de voorwaarden voldoen. Zo kunt u eenvoudig nagaan of de auto die u op het oog heeft voor de subsidie in aanmerking komt.

Heeft u vragen over de subsidie voor elektrische auto’s, neem dan contact met ons op.