1. Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning?

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de mogelijkheid om onbelast te schenken voor een eigen woning wordt afgeschaft. In 2022 blijft het in ieder geval nog mogelijk om gebruik te maken van de volledige schenkingsvrijstelling.

Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. Uit het coalitieakkoord komt naar voren dat deze jubelton volledig wordt afgeschaft per 1 januari 2024.

Eerdere volledige afschaffing behoort volgens de minister van Financiën niet tot de mogelijkheden vanwege de tijd die nodig is voor aanpassing van de automatiseringssystemen. Het kabinet onderzoekt echter wel de mogelijkheden om de vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen naar het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen (thans € 27.231). De Tweede Kamer wordt hierover na het krokusreces verder geïnformeerd.

U kunt dus in 2022 nog gebruik maken van de volledige vrijstelling en in 2023 misschien van een lager bedrag (€ 27.231).

Bedrag in 2022
In 2022 bedraagt de ‘jubelton’ € 106.671. Dit bedrag kan dus geschonken worden voor een eigen woning zonder dat schenkbelasting betaald hoeft te worden.

Voorwaarden jubelton
Een jubelton is mogelijk als de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en de jubelton gebruikt om:

  •  een eigen woning te kopen of te verbouwen, of
  •  de hypotheek of restschuld van zijn/haar eigen woning af te lossen, of
  •  de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn/haar eigen woning af te kopen.

Wilt u gebruikmaken van de jubelton – nu het nog kan -, neem dan contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.


2.Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon vanuit uw bv te genieten. Is de financiële positie van uw bv slecht? Dan kan dit gebruikelijk loon ook lager worden vastgesteld.

Gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  •  75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  •  het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of
  •  € 48.000.

Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld.

Coronacrisis
In 2020 en 2021 gold een tijdelijke regeling waarbij u het gebruikelijk loon lager kon vaststellen als er sprake was van een omzetdaling van minimaal 30%. Er zijn op dit moment nog geen aanwijzingen dat deze regeling in 2022 terugkeert.

Slechte financiële positie
Dat betekent echter niet dat u nu geen mogelijkheden heeft om uw loon lager vast te stellen als uw financiële positie, al dan niet door de coronacrisis, slecht is. U kunt als dga uw loon namelijk lager vaststellen als sprake is van een slechte financiële positie en u genoegen neemt met een lager loon om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Wanneer niet?
De Belastingdienst gaat in ieder geval niet akkoord met een lager loon als uw onderneming de facturen gewoon nog steeds kan betalen. De Belastingdienst gaat ook niet akkoord als uw onderneming de facturen niet meer kan betalen als dit (mede) komt door het uitkeren van dividend, het door de dga lenen van geld van de bv of op andere wijze onttrekken van gelden aan de bv.


3.Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in

Als u voor het tweede kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) heeft aangevraagd, moet u uiterlijk 8 maart van dit jaar een vaststellingsverzoek indienen. Met dit vaststellingsverzoek geeft u de definitieve omzetdaling over de periode door.

TVL
De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omzetdaling voor het tweede kwartaal van 2021 diende minimaal 30% te zijn.

Voorschot
Als u de TVL aanvraagt, ontvangt u eerst een voorschot. Dit is gebaseerd op uw schatting van de omzetdaling. Blijkt de werkelijke omzetdaling af te wijken, dan wordt dit gecorrigeerd bij de definitieve toekenning van de TVL.

Stuur bewijs mee
Stuur bij uw vaststellingsverzoek het bewijs van uw omzet mee. Dit kunnen bijvoorbeeld de btw-aangiftes van de betreffende subsidieperiode zijn. De uitbetaling van de TVL verloopt dan sneller.

Deadline 8 maart
U kunt uw vaststellingsverzoek voor het tweede kwartaal van 2021, dus april tot en met juni, indienen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) tot 8 maart 2022 23.59 uur. Vergeet dit niet, want als u geen vaststellingsverzoek indient, moet u de ontvangen TVL over dit kwartaal weer terugbetalen.


4.TVL Q1 2022 vanaf 28 februari aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vanaf 28 februari 9.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100% compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers.

Referentieperiode
De omzetdaling kan worden vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 of van 2020. De ondernemer mag kiezen voor de gunstigste optie.

Maxima
De TVL kent ook maxima voor wat betreft de omvang van de steun. Voor mkb-bedrijven bedraagt dit maximum € 550.000, voor grote bedrijven € 600.000. Een onderneming of groep verbonden ondernemingen kan maximaal € 2.300.000 aan TVL ontvangen gedurende de hele coronaperiode.

Verruiming referentieperiode bij zwangerschap
Verder is bekendgemaakt dat er definitief een verruimde referentieperiode komt voor ondernemers die minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof waren in beide referentiekwartalen van de TVL voor het vierde kwartaal van 2021. Deze groep ondernemers kan het derde kwartaal van 2020 gebruiken als alternatieve referentieperiode. De verminderde omzet als gevolg van de zwangerschap, heeft dan geen negatief effect meer op de TVL.

Om in aanmerking te komen voor TVL voor het vierde kwartaal van 2021 moet een onderneming normaal gesproken minimaal 20% omzetverlies hebben in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Voor ondernemers die minimaal drie weken zwangerschapsverlof hadden in beide referentiekwartalen, geldt nu deze uitzondering.


5.Zorg voor registratie reiskostenvergoedingen

Als u als werkgever de zakelijke reiskosten van uw werknemers vergoedt, kan dit grotendeels onbelast. Daarvoor is wel vereist dat u de vergoedingen afdoende onderbouwt, anders riskeert u een naheffing met eventueel een boete.

Reiskosten
Zakelijke reiskosten van uw personeel kunt u veelal belastingvrij vergoeden. Voor reiskosten per auto geldt daarbij de bekende limiet van € 0,19 per kilometer.

Onderbouwing
U moet de door u verstrekte onbelaste reiskosten wel goed onderbouwen. Zo moet uit uw administratie zijn af te leiden voor welke reizen een bepaalde kostenvergoeding is bestemd. Voor de reiskosten in het kader van het woon-werkverkeer kunt u daarbij ook gebruikmaken van een forfaitaire regeling, de zogenaamde 128-dagenregeling.

Geen onderbouwing betekent naheffing
Enige tijd geleden kwam een zaak voor de rechtbank in Den Haag, waarbij een schoonmaakbedrijf de aan zijn werknemers betaalde reiskosten niet had onderbouwd. In totaal ging het om onbelaste betalingen ten bedrage van ruim € 150.000. Omdat de onderbouwing ontbrak, volgde een naheffing loonheffingen.

Te weinig cao-toeslag
De inspecteur was er bij de naheffingen vanuit gegaan dat de reiskostenvergoedingen een compensatie vormden voor de onbetaalde cao-toeslagen waarop de schoonmakers recht hadden. Via deze route werd de toeslag onbelast uitbetaald.

Of de cao-toeslagen al dan niet in het loon waren inbegrepen, kon volgens de rechtbank in het midden blijven. Van belang was dat de reiskosten niet waren onderbouwd en daarom ook niet onbelast mochten worden uitbetaald. Ook ontbrak de steekproef die een werkgever moet uitvoeren als hij een vaste vergoeding onbelast wil uitbetalen. Via deze steekproef kan worden aangetoond dat een vergoeding terecht onbelast kan blijven.