1. Maximaliseer voordeel KIA

Als u dit jaar meer dan € 2.400, maar niet meer dan € 328.721 investeert, kunt u in aanmerking komen voor de extra aftrek op de winst voor kleinschalige investeringen (KIA). Door uw investeringen op het einde van dit jaar goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijgt u relatief minder KIA als uw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijgt u aan KIA een vast bedrag van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721.

Let op!
De KIA is een extra aftrek op de winst, bovenop de normale afschrijving op het bedrijfsmiddel. Het voordeel is zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting dus afhankelijk van de hoogte van het belastingtarief.

Plannen loont
De KIA heeft betrekking op uw jaarbedrag aan investeringen. Daarom loont het uw investeringen over het jaar te plannen. Heeft u bijvoorbeeld dit jaar tot nu toe € 50.000 geïnvesteerd en bent u van plan in december ook voor € 50.000 te investeren, dan krijgt u dit jaar in totaal € 16.568 aan KIA. Stelt u uw investering in december uit tot januari en investeert u verder in 2022 niet, dan investeert u dus zowel in 2021 als in 2022 voor € 50.000 en levert dit € 28.000 aan KIA op, ofwel € 11.432 meer.

Geringe investeringen samenvoegen
Bij geringe investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren zo mogelijk samen te voegen. Investeert u bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor € 1.500, dan krijgt u beide jaren geen KIA. Investeert u dit jaar € 3.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de KIA 28% x € 3.000 = € 840.

Plan ook uw desinvesteringen
Stoot u een bedrijfsmiddel af waarop u KIA heeft ontvangen toen u investeerde, dan moet u uw KIA over de verkoopprijs weer terugbetalen. Dit hoeft alleen als u het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeerde, dus alle bedrijfsmiddelen die u vanaf 2017 heeft gekocht.

Tip!
Stel daarom de verkoop van een bedrijfsmiddel dat u in 2017 heeft gekocht zo mogelijk uit tot 2022.

Heeft u vragen over de KIA, neem dan contact met ons op.


2. Koop nog dit jaar een elektrische auto

Als u van plan bent op niet al te lange termijn een elektrische auto te kopen en deze op de zaak te zetten, is het raadzaam dat nog dit jaar te doen. U profiteert dan nog maximaal vijf jaar lang van een lage bijtelling en van de milieu-investeringsaftrek.

Bijtelling verhoogd
De bijtelling vanwege het privégebruik is voor een elektrische auto dit jaar nog 12% tot € 40.000 van de cataloguswaarde. Over het meerdere van de cataloguswaarde is de bijtelling 22%. Volgend jaar wordt de bijtelling 16% over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere. Dat levert een fors hogere bijtelling op.

Wat scheelt dat nu?
Stel dat u dit jaar nog een elektrische auto koopt van € 50.000. De bijtelling bedraagt dan 12% x € 40.000 + 22% x € 10.000 = € 4.800 + € 2.200 = € 7.000. Koopt u de auto in 2022, dan wordt de bijtelling 16% x € 35.000 + 22% x € 15.000 = € 5.600 + € 3.300 = € 8.900. Per saldo dus € 1.900 ofwel ruim 27% meer. Rijdt u de auto vijf jaar, dan is het verschil in bijtelling dus 5 x € 1.900 = € 9.500.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Investeert u dit jaar in een elektrische personenauto, dan kunt u tot een maximale cataloguswaarde van € 40.000 13,5% aan MIA krijgen. De MIA kan dus maximaal € 5.400 bedragen en komt in aftrek op de winst. Het voordeel van de MIA hangt dus af van uw belastingtarief.

Let op!
De percentages van de MIA worden in 2022 verhoogd. Het is echter nog niet duidelijk of u ook volgend jaar voor een elektrische auto de MIA krijgt. Dit wordt eind december pas beslist.

Particulier kan beter wachten
Koopt u privé een elektrische auto, dan is het raadzaam om juist te wachten tot volgend jaar. Vanaf 1 januari kunt u weer in aanmerking komen voor een subsidie bij aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Voor nieuwe elektrische auto’s bedraagt de subsidie € 3.350, voor gebruikte € 2.000.

Tip!
Wees er snel bij! Met name voor nieuwe elektrische auto’s is het subsidiepotje altijd snel leeg.

Heeft u vragen over een mogelijke koop van de elektrische auto, neem dan contact met ons op.


3. Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

Dit jaar is vanwege corona de vrije ruimte van de werkkostenregeling flink verhoogd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt uw vrije ruimte 3%, over het meerdere van uw loonsom 1,18%. Heeft u nog vrije ruimte over dit jaar, laat die dan niet verloren gaan, want u kunt de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar.

Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunt u allerlei zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan uw werknemers. Dat hoeven niet alleen kostenvergoedingen te zijn. Ook bijvoorbeeld ook een extraatje vanwege een prima omzet kunt u via de werkkostenregeling belastingvrij verstrekken.

Vrije ruimte
Vergoedingen en verstrekkingen die niet boven de vrije ruimte uitkomen, zijn belastingvrij. Komen ze wel boven de vrije ruimte uit, dan blijven ze belastingvrij voor de werknemer. U moet als werkgever dan wel 80% belasting betalen via de eindheffing.

Tip!
Ga na of u nog vrije ruimte over heeft. Zo ja, dan kunt u deze gebruiken voor een belastingvrij extraatje. Bent u dga van uw bv, dan geldt dit ook voor uzelf. Denk aan een mooi kerstpakket of een leuke bonus.

Gebruikelijkheidstoets
U moet bij gebruik van de werkkostenregeling wel letten op de gebruikelijkheidstoets. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare situaties gebruikelijk is.

Let op!
In beginsel doet de fiscus over vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar niet moeilijk. U moet ook dan wel binnen de vrije ruimte blijven, anders betaalt u 80% belasting.

Heeft u vragen over de werkkostenregeling, neem dan contact met ons op.


4. Schenken op papier, waar moet u op letten?

Ligt uw vermogen grotendeels vast en wilt u het toch aan uw kinderen overdragen zonder al te veel belasting te betalen, dan is schenken op papier vaak een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

Schenken op papier
Als u schenkt op papier, schenkt u een bepaald bedrag en leent u dit vervolgens weer van de ontvanger van de schenking terug. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat u een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op u heeft. Daarbij spreekt u af dat deze schuld opeisbaar wordt na uw dood.

Belastingbesparing
Het nut van een schenking op papier is belastingbesparing. Als u bij de schenking gebruik maakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, hoeft de ontvanger van de schenking, meestal een kind van de schenker, geen of weinig schenkbelasting te betalen. Bij het overlijden van de schenker vermindert de vordering de omvang van de erfenis en daarmee de te betalen erfbelasting.

Let op!
Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het teruggeleende bedrag. Deze rente moet jaarlijks ook aan de kinderen worden uitbetaald. Gebeurt dit niet, dan vervalt het fiscale voordeel.

Box 3
Bij een schenking op papier vermindert het vermogen van de schenker. Hij betaalt dus ook minder belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenking neemt toe. Hij betaalt dus meer belasting in box 3, maar een stuk minder dan het bedrag van de rentevergoeding van 6%.

Zoek goedkope notaris
Voor een schenking op papier is een notariële akte verplicht. Ga op zoek naar een niet te dure notaris, want de tarieven verschillen onderling veel. Zo bleek eerder uit onderzoek van de Consumentenbond dat de tarieven voor genoemde akte onder 30 onderzochte notarissen varieerden van € 252 tot € 945. Met name wanneer u meerdere jaren achter elkaar op papier schenkt, hakt dat er dus behoorlijk in.