Volgens FNV betaalde een werkgever niet de door de cao voorgeschreven lonen en afdrachten aan de sociale fondsen. Hij kreeg daarom van FNV in een procedure een dwangsom gevorderd van € 10.000 per dag.

In dit geval liep de procedure met een sisser af, omdat de Hoge Raad vaststelde dat de cao waar FNV zich op beriep, niet van toepassing was. Maar het had ook heel anders kunnen lopen en deze werkgever, onbedoeld, een gat in de begroting kunnen bezorgen.

In een cao is vastgelegd waar uw werknemer recht op heeft. Het is niet altijd duidelijk welke cao van toepassing is, maar uit bovenstaande blijkt wel dat het belangrijk is dat u de juiste toepast. Ga daarom met enige regelmaat na welke cao voor uw werknemers geldt, om zo problemen vóór te zijn.

Welke cao geldt voor uw werknemers?

In een cao is geregeld voor wie deze cao geldt. Dat kan gaan om een groep werkgevers, om werkgevers in een bepaalde branche of in een bepaalde bedrijfstak. Op grofweg drie manieren kan bepaald zijn dat uw personeel onder een cao valt.

  1. Algemeen verbindend verklaarde cao
    De minister verklaart een cao algemeen verbindend. In dat geval geldt de cao voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde bedrijfstak of branche. Check op de site van het Ministerie van SZW of er een cao in uw bedrijfstak of branche algemeen verbindend is verklaard.
  2. De cao is niet algemeen verbindend verklaard
    Bent u lid van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten? Dan moet u als werkgever de cao nakomen voor al uw medewerkers.
  3. Cao in de arbeidsovereenkomst
    Heeft u in de arbeidsovereenkomst met uw personeel opgenomen dat een bepaalde cao van toepassing is? Kijk dan goed of dat ook voor opvolgende cao’s geldt. Zo niet, dan blijft de cao van toepassing die op dat tijdstip gold.

Tip: Zijn er de afgelopen tijd nieuwe functies gecreëerd binnen uw bedrijf? Ga dan na of dit personeel onder een cao valt.