Hoe ziet uw onbezorgde oude dag er in financieel opzicht uit?

Op 9 februari ging de Tweede Kamer akkoord met het kabinetsplan om per 1 april 2017 het pensioen in eigen beheer af te schaffen. De Eerste Kamer moet nog instemmen met deze plannen, maar wanneer u als directeur-grootaandeelhouder pensioen opbouwt in uw bv, is het verstandig om nu alvast rekening te houden met een aantal praktische zaken.

De aanleiding

Het huidige pensioen in eigen beheer kent een aantal knelpunten, die grotendeels worden veroorzaakt doordat de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting afwijken van de commerciële regels. De commerciële waarde, een indicatie van hoeveel het pensioen op dit moment echt waard is, is op dit moment soms wel twee tot drie keer zo hoog als de fiscale waarde. Daardoor is het voor veel dga’s lastig om dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding kan men in problemen komen als het deel van de pensioenvoorziening van de ex-partner tegen commerciële waarde moet worden verdeeld.
Daarom heeft het kabinet er nu voor gekozen om per 1 april te stoppen met de opbouw van pensioen in eigen beheer.

Wat betekent dit voor u?

Als u pensioen heeft opgebouwd in eigen beheer, moet u rekening houden met een overgangsregime van drie jaar. In die periode heeft u drie mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: afkopen met een belastingkorting

U kunt de pensioenaanspraak zonder fiscale gevolgen afstempelen naar fiscale waarde. U geeft dan een deel – het verschil tussen commerciële en fiscale waarde – prijs. Vervolgens kunt u het pensioen tegen de fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.

Mogelijkheid 2: omzetten in een oudedagsverplichting

U kunt de pensioenaanspraak zonder fiscale gevolgen afstempelen en deze vervolgens omzetten in een oudedagsverplichting (OV). Dit is een spaarregeling bij uw eigen bv, zonder verdere opbouw, maar wel met jaarlijkse oprenting.

Mogelijkheid 3: het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten

U kunt er ook voor kiezen het pensioen in eigen beheer ongewijzigd te laten. Verdere opbouw is echter vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk. De pensioenaanspraak wordt zogenoemd ‘bevroren’.

Welke mogelijkheid het beste bij u past, is voor iedereen anders. Laat u daarom goed adviseren!

Wacht niet te lang, kom snel in actie!

Ongeacht voor welke van de drie mogelijkheden u straks kiest, als de Eerste Kamer instemt met het voorstel is vanaf 1 april 2017 opbouw van uw pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. En daarom moet u vóór 1 juli 2017 nog een aantal acties ondernemen!

Wat u moet doen vóór 1 juli 2017:

  • Premievrij maken van het pensioen in eigen beheer.
  • De algemene vergadering van aandeelhouders moet een besluit nemen over het stoppen van opbouw van pensioen in eigen beheer.
  • Aanpassen van de pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken met uw bv zijn vastgelegd. U moet hierin vastleggen dat de opbouw van het eigenbeheerpensioen stopt.
  • Heeft u ook nog een deel van uw pensioen extern verzekerd en wilt u die opbouw voortzetten, dan moet er een nieuwe pensioenbrief worden opgemaakt. Hierin moet worden vastgelegd dat alleen de extern ondergebrachte pensioenaanspraken worden voortgezet.
  • In geval van een extern verzekerd nabestaandenpensioen, de pensioenbrief aanpassen. Hierin moet worden vastgelegd dat de aanspraak op het nabestaandenpensioen ongewijzigd doorloopt bij de externe verzekeraar.
  • Aanpassen van een door de bv afgesloten risicoverzekering ter afdekking van het overlijdensrisico.

Hoe ziet uw onbezorgde oude dag er in financieel opzicht uit?
Waar u ook voor kiest, laat u goed adviseren. Wij helpen u daar graag bij!