Privacy Statement

Hoe en waarom verzamelt Glissenaar Accountants persoonsgegevens?
Glissenaar Accountants verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de klant of die de klant uit zichzelf verstrekt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Glissenaar Accountants zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Glissenaar Accountants vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van onze contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Wie is Glissenaar Accountants precies?
Glissenaar Accountants B.V. geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30188382, gevestigd aan de Nieuwe Vaart 2 te Vleuten, bereikbaar op telefoonnummer 030-6771616 en per mail op info@glissenaar.nl.

Welke rol heeft Glissenaar Accountants?
Glissenaar Accountants B.V. beschouwt zich zelf in beginsel als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de wet. Dat betekent dat zij de verantwoordelijkheid neemt voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van/via u verkrijgt. Daarom legt zij haar klanten geen verwerkersovereenkomst voor. Overigens betekent dit niet dat Glissenaar Accountants haar klanten als verwerkers beschouwt, maar dat we beide verantwoordelijk zijn.

Heeft Glissenaar Accountants een Functionaris Gegevensbescherming?
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. We hebben wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens.. Het volledige adres vindt u onderaan dit statement.

Welke persoonsgegevens verwerkt Glissenaar Accountants en waarom doet zij dat?
Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die wij verwerken zijn Identificatiegegevens (naam, mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, kvk-nummer, bsn nummer), Locatiegegevens (post- en/of vestigings- en/of woonadres) en Financiële gegevens (bankrekeningnummer, betaalgegevens). Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de klant tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten wij en de klant immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van de wensen van de klant en het opstellen van een offerte. Het tweede hoofddoel is om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. Het derde hoofddoel is om facturatie van de werkzaamheden c.q. dienstverlening mogelijk te maken, alsook om betaling (en desnoods incasso) te faciliteren. Het laatste hoofddoel is om de klant te kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant voor hem of haar kunnen zijn.

Mág Glissenaar Accountants die gegevens verwerken?
Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als wij zelf een bestelling plaatsen. Verder verwerken wij persoonsgegevens als onze eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor ons redelijkerwijze onmogelijk is om onze werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vragen wij in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. Onze rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus;
(i) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
(ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Glissenaar Accountants (of een derde)
(iii) dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Glissenaar Accountants noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren, zij kan geen stukken samenstellen enz. zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de klant. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Glissenaar Accountants meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat wij uit ervaring weten dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Daarom vinden wij dat we dat tot uitgangspunt mogen nemen. Ten tweede het feit dat Glissenaar Accountants de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maken wij alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken. Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?
Glissenaar Accountants zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen waar zij mee samenwerkt. Dat zijn zogenaamde ’verwerkers’. Met die verwerkers hebben wij overeenkomsten gesloten. Die dienen om te waarborgen dat die verwerkers (net zoals wij zelf) zorgvuldig met die gegevens omgaan. Zo is die verwerker op grond van die overeenkomst bijvoorbeeld verplicht om te zorgen voor deugdelijke beveiliging, om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan en om de gegevens te vernietigen.

Glissenaar Accountants beoogt niet om gegevens te delen met andere partijen dan verwerkers. Daar ontkomt zij echter niet aan. Zo deelt zij (uiteraard) gegevens met  Overheidsdiensten (de belastingdienst).

Blijven de persoonsgegevens in Europa?
In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Glissenaar Accountants geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europa. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?
Glissenaar Accountants bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat wij hebben opgesteld.

Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Glissenaar Accountants allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Glissenaar Accountants waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de klant een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Glissenaar Accountants zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd  langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Welke rechten heb ik?
Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij  ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met:

Glissenaar Accountants
Nieuw Vaart 2
030-6771616
Info@glissenaar.nl

Glissenaar Accountants zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Glissenaar Accountants handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Is er bij Glissenaar Accountants sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
Er vindt bij ons geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Wat moet ik nog meer weten?
1. Om een deugdelijk privacybeleid te kunnen voeren, heeft Glissenaar Accountants een register opgesteld van alle manieren waarop zij persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met deze Privacy Statement onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.
2. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Glissenaar Accountants passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Glissenaar Accountants beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog afdoende zijn.
3. Het privacybeleid van Glissenaar Accountants ziet ook op zaken die los staan van haar relaties met haar klanten. Zo geldt er bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van sollicitanten.
4. Glissenaar Accountants zorgt ervoor dat al haar medewerkers bekend zijn met haar privacybeleid en dat zij ook doordrongen zijn van het belang daarvan. Alle werknemers zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.
5. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Glissenaar Accountants heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 1.1. d.d. 24 mei 2018