De Nederlandse industrie heeft in 2018 op vele fronten opnieuw een sterke, positieve ontwikkeling laten zien. De toename van de export, investeringen en consumptie gaven de branche een stevige impuls. De omzet groeide met bijna 9% en de winst met ruim 23%.

De winstontwikkeling was daarmee sterker dan die voor het mkb als geheel (16,3%), hoewel de omzetontwikkeling enigszins achterbleef. De brutomarge groeide met ruim 8%. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Relatief veel sterke winststijgingen

De winstgroei werd binnen de branche breed gedragen. Van de industriële bedrijven zag 58,5% de winst toenemen of gelijk blijven (2017 56%). Dit was iets beter dan gemiddeld voor het totale mkb (54%). Het ging hierbij voor het grootste deel om zeer sterke winststijgingen van 50% of meer. Verder viel op dat het percentage industriële ondernemers met een hogere of stabiele omzet met 68,5% licht is afgenomen. In 2017 bedroeg dit nog 70,3%. Dit is echter nog altijd beter dan gemiddeld (66,4%).

Exportgroei machines en apparaten

Binnen de industrie waren de onderlinge verschillen groot. De productie van machines en apparaten, exclusief computers en elektronische apparatuur, behaalde de grootste winststijging. Machines en apparaten waren producten die het goed deden in de export. Ook de omzetgroei in dit segment was relatief sterk. De voedingsmiddelenindustrie bleef wat betreft omzetontwikkeling achter, maar de winstgroei was wel bovengemiddeld. De bruto-margeontwikkeling was echter minder dan het gemiddelde in de industrie.

Verdere stijging eigen vermogen

De financiële gezondheid in de industrie is vorig jaar verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam bijna 17% hoger uit. Deze stijging was iets kleiner dan in 2017 (bijna 19%), maar sterker dan het mkb-gemiddelde. De langlopende schulden namen sterk toe, met 11,1%, versus +4% een jaar eerder. Ook is de solvabiliteit verbeterd met 6,4%.

Scholing en duurzame inzetbaarheid

De personeelskosten in de industriële branche zijn met 7% opnieuw toegenomen, maar minder sterk dan een jaar eerder (+10,4% in 2017). Deze stijging is ook minder sterk dan het gemiddelde in Nederland (+9,2%).